Запис на курс “Стандарт”

Це перший, базовий етап, що допомагає розуміти і використовувати найбільш розповсюджені вирази з повсякденного життя (наприклад, знайомство з кимось, розповідь про себе, про свої інтереси, замовлення в кафе, запитання про дорогу тощо).

На цьому рівні вивчаються основи німецької граматики: - визначені та невизначені артиклі; - множини іменників; - відмінювання дієслів (сильних та слабких); - відокремлювані і невідокремлювані префікси; - наказовий спосіб; - модальні дієслова; - всі відмінки; - прийменники із знахідним та давальним відмінками; - прийменники місця; - минулий час; - підрядні причини, умовні та допустові підрядні речення; - порівняння прикметників; - відмінювання прикметників.

Цей рівень поглиблює лексичні знання попереднього рівня, дозволяє вже більш детально розповідати про себе, своїх рідних і друзів, розуміти розмови з основних сфер (купівлі, прийом у лікаря, отримання різного роду інформації, складання резюме тощо). Граматичний матеріал рівня А2: - майбутній час; - зворотні дієслова; - інфінітивні конструкції; - основні прийменники з родовим відмінком; - повторення відмінювання прикметників; - порядкові числівники; - претеритум; - управління дієслів; - умовний спосіб (кон'юнктив II); - підрядні часу, мети, місця, відносні підрядні речення; - пасивні конструкції в теперішньому та минулому часі.
Цей рівень дозволяє розуміти основний зміст фраз літературною мовою, без перешкод висловлюватися практично на будь-яку відому тему, формулювати свою думку, описувати події, що відбуваються. Цей рівень завершує вивчення граматичного каркаса, маючи за плечима який можна грамотно висловлюватися німецькою. Граматика рівня В1: - кон'юнктив II в минулому часі і з модальними дієсловами; - плюсквамперфект; - пасив з модальними дієсловами; - субстантивація прикметників; - n-відмінювання; - управління дієслів; - дієприкметники; - порядок членів речення; - непряма мова (кон'юнктив І) 

Рівень В2 - дуже хороший рівень володіння мовою. Він дозволяє розуміти загальний зміст навіть досить складних текстів на різні, в тому числі наукові і спеціальні теми. З таким рівнем можна швидко формулювати свої думки, відстоювати свою точку зору, брати участь в дискусіях, спілкуватися практично вільно з носіями мови. На цьому рівні граматичні пізнання радше поглиблюються, тому необхідною і достатньою умовою переходу на цей рівень є вільне володіння матеріалом, який було пройдено раніше.

Граматика рівня В2: - відмінювання прикметників за сильною та слабкою формами після різних вказівних займенників, невизначених числівників тощо; - префікси дієслів, які можуть бути як відокремлюваними, так і невідокремлюваними; - майбутній час (Futur I, Futur II); - непряма мова з модальними дієсловами і в пасиві; - управління дієслів; - словотвір; - переформулювання речень; - повторення сполучників і сполучних слів; - суб'єктивне значення модальних дієслів; - номінальні конструкції.

Вільне володіння німецькою мовою, яке дозволяє читати неадаптовані тексти, літературні твори, вузькоспеціальні тексти, без труднощів висловлюватися практично на будь-яку тему за допомогою гарних виразів, прислів'їв, фразеологізмів. На цьому рівні практично немає нових тем, але вже вивчений матеріал знову як слід опрацьовується, закріплюється, поглиблюється. Тут можна зупинитися на тонкощах граматики, на нюансах вживання тих чи інших слів. Граматичний матеріал С1: - іменники, що мають два/три роди; слова-омоніми; - відокремлювані і невідокремлювані префікси дієслів; - номінальні конструкції; - прийменники родового відмінка; - номіналізація; - словотвір; - аппозиція тощо.

Ім'я та прізвище:

Адреса електронної пошти:

Номер телефону:

Бажаний рівень:

Бажаний час:

Коментар:

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: